การวางแผนระดับตำบล
แผนที่ฐาน
หมู่บ้าน
ถนนหลัก
ถนนรอง
ลำน้ำ
การใช้ที่ดิน
ไร่หมุนเวียน
พื้นที่น้ำ
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่ลุ่ม
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ป่าไม้
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พืชน้ำ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
พืชสวน
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
พืชไร่
พื้นที่นา
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม
ความลาดชัน
0-2
2-5
5-12
12-20
12-35
20-35
ความลาดชันอื่นๆ
การชะล้างของดิน
0-2
2-5
5-15
15-20
>20
การพังทลายของดินอื่นๆ
แผนที่ฐานและชั้นข้อมูล
ชั้นข้อมูล
ชั้นข้อมูลพื้นฐาน
เครื่องมือแผนที่
เครื่องมือการวาด
หน่วยการวัด
เมตร กิโลเมตร มาตรไทย
เครื่องมือการวัดระยะทาง
เครื่องมือการค้นหาเส้นทาง
การพิมพ์
พิมพ์แผนที่
A3 A4
มาตราส่วน 1 :
รายละเอียด :
การบันทึกภาพแผนที่
บันทึกภาพ
เลือกชนิดที่ต้องการ :
Upload File

วิเคราะห์ข้อมูล
ค้นหาข้อมูล
ภูมิภาค :
สำนักงานเขต :
จังหวัด :
อำเภอ :
ตำบล :
ระบบพิกัด :
พิมพ์แผนที่
A3 A4
รายละเอียดแผนที่
หัวข้อแผนที่ :
มาตราส่วน 1 :
รายละเอียด :
การบันทึกภาพแผนที่
บันทึกภาพ
เลือกชนิดที่ต้องการ :
Upload File

ข้อมูลแผนที่
เลือกชั้นข้อมูล :
ใส่คำค้น :
ค้นหาข้อมูลป่าไม้
ใส่คำค้น :
พิมพ์แผนที่
A3 A4
มาตราส่วน 1 :
รายละเอียด :
การบันทึกภาพแผนที่
บันทึกภาพ
เลือกชนิดที่ต้องการ :
Upload File

ข้อมูลผู้ใช้
ค้นหาชื่อสถานี :
จำนวนสถานี :

ค้นหาตำบล :

กรุณา Login เพื่อเข้าใช้งานระบบการวางแผนระดับตำบล

ชื่อ :

:
รูปทรงค้นหาที่บันทึกไว้
รายละเอียดชั้นข้อมูล
จุดสนใจ
Lat, Lon : 00000000 Scale 1 : 00000000

การวางแผนระดับตำบล

กรุณาตอบแบบประเมินก่อนการใช้งานระบบ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป